عایق کاری قسمت های مختلف ساختمان

عایق کاری قسمت های مختلف ساختمان

عایق کاری قسمت های مختلف ساختمان - عايقكاري رطوبتي كفها - عايقكاري رطوبتي تهداب ها - عايقكاري رطوبتي ديوار زيرزمين - عايقكاري ديوار زيرزمين - عايقكاري كف آشپزخانه، سرويسهاي بهداشتي و فضاهاي مشابه - عايقكاري نماها - عايقكاري درزهاي انبساط در بام، نما و كف طبقات

کد : 111
تاریخ انتشار : شنبه 18 مهر 1394
print
نظرات : 0

عایق کاری قسمت های مختلف ساختمان

عايقكاري رطوبتي كفها

كف زيرزمين و طبقه همكف ساختمان كه در مجاورت خاك نمناك است به خاطر رعايت مسائل بهداشتي، حفظ ديوارهاي در تماس با آنها از رطوبت بالا رونده و محافظت كفپوشهاي حساس به رطوبت (مانند كفپوشهاي چوبي و لاستيكي)، بايد در برابر نفوذ رطوبت عايقكاري شود. اين عايقكاري بايد با عايقكاري تهداب يكپارچه شده و چنانچه اختلاف رقومي بين آنها وجود داشته باشد، با عايقكاري قائم تهداب، اين پيوستگي تأمين گردد

زير فرش كف طبقات زيرين ساختمان كه در تماس مستقيم با زمين هستند، بايد با ارتفاع حدود 25 تا 30 سانتيمتر لاشه سنگ يا قلوه سنگ درشت چيده و روي آن يك لايه مخلوط جغل و ماسه بريزند تا فواصل خالي بين سنگهاي درشت پر شود و حدود 2 سانتيمتر روي تمام سطح را بپوشاند. اين عمل باعث قطع لوله هاي موئين و نفوذ رطوبت به سمت بالا مي شود. در مناطق خيلي مرطوب مي توان كفها را به صورت معلق اجرا كرد. در اين طريقه ديوارهايي به موازات هم و به ضخامت يك خشت و به فاصله حدود 50 الي 70 سانتيمتر و به ارتفاع حدود 50 تا 90 سانتيمتر ميسازند و بين آنها را با طاق ضربي ميپوشانند و سپس كفسازي اصلي روي آن انجام ميشود. فضاي خالي بين ديوارها كه به هم راه دارند و گربهرو ناميده مي شوند، توسط مجراهايي به خارج ساختمان ارتباط داده ميشوند. در مناطقي كه چوب به حد كافي يافت مي شود، كف معلق را مي توان با تير، تيرچه و تخته نيز اجرا نمود، به هر حال به علت انجام عمل تهويه در زير كفهاي معلق، كفسازي خشكتر است. عايقكاري كف ها را مي توان با قير و گوني، انواع مشمع و مقواي قيراندود، مواد پلاستيكي، آسفالت ماستيك و مواد قيري بر روي قشري ازکانکریت يا اندود ماسه سيمان كه بر روي كف اجرا مي شود، انجام داد

روش اجراي عايق با قير و گوني و مشمع و مقواي قيراندود، مشابه عايقكاري بام است. روشهاي ياد شده نسبت به ساير روشها اين مزيت را دارند كه چنانچه كف ساختمان در مواقعي تحت فشار آب قرار گيرد، در برابر آن مقاومت خوبي از خود نشان ميدهند

استفاده از مواد پلاستيكي در عايقكاري كفها به دو صورت ممكن است انجام گيرد. در حالت اول روي کانکریت كفسازي را با قشري از رزين اپوكسي ميپوشانند. اين لايه چسبندگي بسيار خوبي با زيرسازي دارد، ولي در مقابل جابه جايي اجزا و ترك خوردگي حساس است. به هر حال انواع كفپوش را مي توان روي آن اجرا كرد

حالت ديگر استفاده از ورقه هاي نازك پليتن به ضخامت 0.15 ميليمتر است، ميزان همپوشاني ورقه ها حداقل 10 سانتيمتر است و در موقع نصب بايد دقت نمود، ضربه و يا ناصافي زيرسازي باعث پارگي آنها نشود. محل روي هم افتادگي ورقه ها را مي توان تا زد يا با گرم كردن آنها را به هم جوش داد

آسفالت ماستيك يا ماستيك قيري چنانچه به عنوان كفپوش به كار رود، ديگر نيازي به نم بندي كف نيست

از قيرهاي خالص ذوب شده، امولسيونهاي قيري و قطراني و قيرهاي مايع نيز براي نم بندي مي توان استفاده كرد. هنگام مصرف قير ذوب شده، ضخامت آن به حدود 3 ميليمتر ميرسد كه زيرسازي مناسبي براي كفپوشهاي چوبي است و در عين حال به عنوان چسب هم از آن بهره گيري مي شود

مصرف امولسيونهاي قيري، قطراني، قيري / لاستيكي و قطراني / لاستيكي و قيرهاي مايع نظير RC2 ، نيز براي نم بندي كف ها معمول است. اين مواد را مي توان در چند دست پاشيد يا آنها را بر روي سطوح موردنظر ماليد، اما اجراي آن نياز به نظارت دقيق دارد. حداقل ضخامت اين مواد پس از خشك شدن، 0.6 ميليمتر است

عايقكاري رطوبتي تهداب ها

كف تمام شده ساختمانها معمولاً حدود 30 تا 90 سانتيمتر (2 تا 6 پله) از كف محوطه بالاتر ساخته ميشوند. فاصله بين تهداب تا كف، با مصالح بنايي مانند سنگ، بلوك کانکریتی و خشت با ملات ماسه سيمان يا باتارد يا ماسه آهك كرسي چيني ميشود و ديوارهاي ساختمان بر روي كرسي چيني بنا ميشوند. چون کانکریت و مصالح بنايي و ملات مربوط نمكش هستند، چنانچه حد فاصل تهداب و ديوار ساختمان نمبندي نشود، رطوبت موجود در زمين از طريق لوله هاي موئين مصالح به سمت بالا نفوذ كرده و سبب نم زدگي ديوارها مي شود. لايه افقي عايق رطوبتي ديوارها، بايد بالاتر از كرسي چيني و در ارتفاع حداقل 15 سانتيمتر بالاتر از رقوم محوطه و به صورت يكپارچه و پيوسته اجرا شود. عايقكاري قائم ديوارها به اندازه حداقل 10 سانتيمتر نيز ضروري است. بديهي است پيوستگي عايق افقي و قائم ديوارها از جمله عايق قائم ديوارهاي زيرزمين بايد رعايت گردد. همچنين عايق كفها نيز در صورت اجرا، بايد با عايق ديوارها پيوستگي داشته باشد

بهتر است ازاره ساختمان در نما تا تراز لايه نم بند ديوار، سنگي باشد تا در صورت نم زدگي، آثار آن بر روي نما ظاهر نشود. بندكشي درز محاذي لايه نم بند باعث ايجاد پلي براي نفوذ رطوبت از قسمت مرطوب زير لايه نم بند به بالاي ديوار مي شود، از اين رو از بندكشي اين قسمت بايد خودداري شود، همچنين براي جلوگيري از نفوذ رطوبت بايد از تجمع برف و نخاله هاي ساختمان و نظاير آن در پاي ديوار جلوگيري نمود

مصالح مورد مصرف در لايه نم بند عبارتند از فلزات شامل سرب، مس و ورق فولاد گالوانيزه و مواد قيري و قطراني و مواد پلاستيكي

فلزات داراي اين مزيت هستند كه بار وارده را به خوبي تحمل مي كنند، ولي بهتر است براي جلوگيري از فساد و خوردگي، آنها را قيراندود نمود. ضخامت ورقه هاي فلزي حدود 1 تا 2 ميليمتر انتخاب مي شود و اتصال آنها به صورت چند پيچه يا لحيم و جوش انجام ميگيرد

مواد قيري و قطراني به تنهايي براي نمبندي ديوارها چندان مناسب نيستند و بهتر است آنها را به همراه منسوجاتي مانند گوني كنفي و مواد پلاستيكي، مقوا، نمدها و نظاير آن مصرف نمود تا لايه نمبند بتواند در برابر نشستهاي جزئي ساختماني مقاومت كند. آسفالت ماستيك تا حدودي نمبند است، ولي در برابر حركات جزئي اجزاي ساختماني ترك ميخورد و از محل تركها رطوبت به بالاي ديوار نفوذ ميكند. اجراي قيرگوني، مشمع، مقوا و گوني قيراندود، همانند عايقكاري كف و بام صورت ميگيرد. مصرف مواد پلاستيكي براي نمبندي تهداب همانند نمبندي كف است كه قبلاً توضيح داده شد، ولي اين مواد بهتر است در مكانهاي كم بارش و خشك به مصرف برسند. مصرف ملاتي از ماسه كوارتزي و رزين اپوكسي به ضخامت 6 ميليمتر نيز در تهداب ها ميتواند مؤثر واقع شود. ديوارهايي كه تحت اثر بارهاي افقي قرار ميگيرند، بايد داراي عايقكاري پلهاي باشند تا از لغزش آنها جلوگيري شود

عايقكاري رطوبتي ديوار زيرزمين

عايقكاري ديوار زيرزمين بايد همانند عايقكاري تهداب ساختمان و به صورت يكپارچه و همراه با آن، انجام شود. چنانچه فاصله زماني بين اجراي عايق افقي و قائم و ديوارها پيش بيايد، بايد به منظور يكپارچه كردن عايق تدابير لازم اتخاذ گردد

معمولترين عايقكاري براي ديوار زيرزمينها استفاده از قير و گوني يا قير و مشمع يا گوني يا مقواي قيراندود است كه بايد مانند عايق بام اجرا شود. ترتيب عايقكاري قائم، بايد از بالا به پايين باشد و لايه هاي گوني طوري روي هم قرار گيرند كه رطوبت نتواند از زمين به داخل ديوار زيرزمين نفوذ كند

دو روش براي عايقكاري ديوار زيرزمين متداول است

روش اول در مواقعي به كار گرفته ميشود كه عمق زيرزمين، كم و خطر ريزش خاك اطراف زيرزمين وجود نداشته باشد، در اين روش ابتدا تيغه محافظ عايق اجرا شده و روي آن ملات ماسه سيمان و عايق قائم، انجام و سپس ديوار اصلي زيرزمين ساخته مي شود. در روش دوم كه مخصوص زمينهاي ريزشي و عمق هاي زياد است، ابتدا عايق افقي زير ديوار زيرزمين را اجرا ميكنند و پس از ديوارسازي، پشت آن را با ملات ماسه سيمان اندود نموده و بعد از عايقكاري اقدام به ساختن تيغه محافظ عايق ميكنند. در هر دو روش در تمام مراحل بايد سعي شود پيش بيني هاي لازم براي پيوستگي عايق در قسمتهاي افقي و قائم صورت گيرد. محل عبور لوله ها و دودكش و ساير مجاري، بايد قبلاً در ديوار زيرزمين پيش بيني شود، به قسمي كه عايق پس از اجرا پاره يا زخمي نشود. لوله هاي آب گرم و شوفاژ و دودكش، نبايد مستقيماً در تماس با عايق قيري قرار گيرند، زيرا ممكن است آن را ذوب كرده و كيفيت آن دچار اشكال گردد

عايقكاري كف آشپزخانه، سرويس هاي بهداشتي و فضاهاي مشابه

در مكان هايي كه احتمال ريزش آب در كف و قسمت پايين ديوارها وجود داشته باشد عايقكاري كف و پاي ديوار امري ضروري است. معمولترين عايق كه در اين موارد به كار ميرود، قير و گوني، مشمع، مقوا و گوني قيراندود است كه به ذكر آنها اكتفا مي شود

نحوه عايقكاري عيناً همانند عايقكاري بام است با اين تفاوت كه عايقكاري قائم پاي ديوارها در اين مكانها تا 15 سانتيمتر بالاتر از بالاترين نقطه اي كه امكان ريزش آب و تجمع آن وجود دارد ضروريست.. در محل كفشور آشپزخانه و حمام و محل نصب كاسه توالت بايد دقت شود كه لايه هاي عايق تا داخل لوله فاضلاب امتداد يابد و سپس نسبت به نصب لوازم بهداشتي اقدام گردد. محل كاسه توالت را ابتدا بايد با ماسه نرم و كم سيمان اندود كرد و با فشار دادن كاسه توالت بر روي آن سطح ملات را به شكل كاسه توالت درآورد و روي آن را با ماسه سيمان ليسه اي اندود نمود. پس از خشك شدن اندود عايقكاري كف انجام خواهد شد

لازم به يادآوري است كه شيب بندي كف حمام، آشپزخانه، توالت و فضاهاي مشابه به سمت كفشور و كاسه توالت به منظور تخليه آب هايي كه احتمالاً در كف جاري ميشود، امري ضروري است

عايقكاري رطوبتي ساير قسمتهاي ساختمان

عايقكاري كف پنجره ها، درپوش دست انداز بام، دودكشها، كف پنجره، درپوش دست انداز بام و ديوار حياط

چنانچه در طول كوتاه و به صورت يكپارچه با سنگ، کانکریت و نظاير آن اجرا شود، معمولاً مشكلي را به وجود نخواهد آورد، ولي در طولهاي زياد كه اين مصالح نياز به درز انبساط و انقباض دارند آب از محل درزها نفوذ كرده و علاوه بر يخ زدن مصالح بالاي ديوار و خرابي آنها، سبب زشتي و آلودگي نماسازي نيز ميشود، از اين رو براي جلوگيري از خطرات ناشي از يخ زدگي و حفظ زيبايي در اين قسمت ها، زير درپوش هاي درزدار يا روي آنها بايد عايقكاري شود. چنانچه بخواهيم زير درپوش ها را عايق كنيم، اجراي يك لايه قير و گوني به روشي كه در عايقكاري بام توضيح داده شد، كافيست. براي عايقكاري روي درپوش ها بهترين مصالح، فلزاتي مانند مس و فولاد گالوانيزه هستند و بديهي است در محل درز بايد چند پيچه يا لحيم يا جوشكاري شوند. فلزاتي كه براي اين منظور به كار ميروند، بايد در انتها خمكاري شوند و به صورت آبچكان در آيند تا آب به راحتي از روي آنها تخليه شود، بدون اينكه بر روي ديوار ترشح نمايد.

عايقكاري كف و بدنه استخرها و منابع آب

عايقكاري كف و بدنه استخرها به منظور جلوگيري از گريز آب و هدر رفتن آن انجام ميشود و در مواقعي لازم است كه ارتفاع و در نتيجه فشار آب زياد باشد. عايقكاري استخرها و منابع آب، بيشتر با مواد قيري، ندرتاً با فلزات و بعضي مواقع با رزينهاي پليمري نظير رزين اپوكسي انجام ميگيرد. روش عايقكاري همانند ديوار زيرزمين و بام ميباشد. رنگ آميزي بدنه استخر با رنگ ضد آب به عنوان يك اقدام اضافي و احتياطي مفيد است

عايقكاري كف پاركينگ در طبقات

چنانچه كف پاركينگ در طبقات شسته ميشود، در اين صورت عايقكاري آن الزامي است. روش عايقكاري همانند ساير كفها است، فقط بايد توجه داشت كه لايه هاي عايق در كف پاركينگها زير فشار بيشتري قرار ميگيرد و از اين رو تعداد لايه هاي بيشتري براي عايقكاري لازم است

عايقكاري نماها

ديوارهاي ساختمان كه در معرض باران قرار ميگيرند، پس از مدتي از سمت داخل ساختمان ترميشوند. از اين رو در مناطق بارانخيز در سمت وزش باد بايد قسمتهايي از ديوار را كه در معرض باران قرار ميگيرند، عايقكاري كرد. چنانچه ميزان بارندگي كم يا مدت آن كوتاه باشد ميتوان با افزودن قدري آهك در ملات اندود سيماني نما، آن را تا حدود زيادي آب بندي كرد

در موارد شديدتر مصرف مواد آب بند كننده کانکریت در ملات اندود، مصرف ملاتهاي پليمري از قبيل ملاتهاي رزين اپوكسي (بدون سیمنت يا به همراه سیمنت) و بالاخره اجراي رنگهاي ضد آب بر روي نما مفيد است و ميتواند مؤثر واقع شود. در بعضي كشورهاي صنعتي از قطعات چوب و ساير مصالح همانند آنچه كه در سقفها مرسوم است، براي نماپوش (Siding) استفاده ميشود

عايقكاري درزهاي انبساط در بام، نما و كف طبقات

درزهاي انبساط بايد مطابق نقشه هاي جزئيات اجرا شده و در محل بام، نماهاي بورانگير و كف طبقاتي كه امكان شستشو يا جريان آب در آنها وجود دارد، كاملاً درزبندي و عايق شوند. عايقكاري رطوبتي درزهاي انبساط در بام و كف طبقات با ورقه هاي مسي يا فولادي گالوانيزه و در مواردي با موادي نظير انواع ماستيك و لاستيك انجام ميگيرد. بهترين مصالح براي عايقكاري درزهاي نما، ماستيك يا نوارهاي لاستيكي است و چنانچه روي آنها با مصالح فلزي پوشانده شود، اطمينان بيشتري براي عدم نفوذ آب به وجود مي آيد

 ارسال نظرات

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:

  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
مسابقه طراحی معماری 2018

مسابقه طراحی معماری 2018

دوشنبه 04 تير 1397 0 نظر

برندگان طراحی آسمانخراش مسابقه ایولو 2018

برندگان طراحی آسمانخراش مسابقه ایولو 2018

چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 0 نظر

مجله معماری ایولو (eVolo) طبق برنامه مسابقات هر ساله خود لیستی از برندگان طراحی آسمان خراش را معرفی نموده است. در حالی که این رقابت سیزدهمین سال برگزاری خود را سپری می کند چشم انداز بی نظیری از طراحی ...

تهران؛ مهمان ویژه‌ نمایشگاه جهانی دانشکده‌ معماری ملبورن

تهران؛ مهمان ویژه‌ نمایشگاه جهانی دانشکده‌ معماری ملبورن

سه شنبه 21 فروردين 1397 0 نظر

تهران؛ مهمان ویژه‌ نمایشگاه جهانی دانشکده‌ معماری ملبورن: نمایشگاه جهانی پروژه‌های معماری و شهرسازی دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه ملبورن استرالیا (GAP) Global Architecture Profiling در تاریخ ۲۸...

رتبه 54 ایران در بین 97 کشور برتر جایزه A Design

رتبه 54 ایران در بین 97 کشور برتر جایزه A Design

يکشنبه 27 اسفند 1396 0 نظر

مسابقات معماری A Design Award پایان هر سال 97 کشور را که بهترین فعالیت را در حوزه طراحی، هنر و معماری داشته اند را معرفی می کند. در این رتبه بندی ایالات متحده بار دیگر رتبه اول را در زمینه طراحی بین 9...

فراخوان مسابقه 24H، مسابقه ای فراتر از خلاقیت

فراخوان مسابقه 24H، مسابقه ای فراتر از خلاقیت

دوشنبه 14 اسفند 1396 0 نظر

موضوع: مسابقه 24 ساعته - دوره ی 23- bigData نوع مطلب: اعلامیه مسابقه (ایده ها) برگزارکننده: Ideasforward آخرین مهلت ثبت نام: 18 فروردین (7 آوریل) 11:49 قبل از ظهر (London GMT + 0:00) آخرین مهلت ارسال...

پروژه های خود را در جایزه فستیوال معماری 2018 ثبت کنید

پروژه های خود را در جایزه فستیوال معماری 2018 ثبت کنید

سه شنبه 08 اسفند 1396 0 نظر

وقت آن است که زمان بندی طراحی و اجرای پروژه های خود را آغاز کنید. جشنواره بین المللی معماری (World Architecture Festival Awards) در 11 سالگی خود به سر می برد و این بار توسط مسئولین آمستردام را به عنوا...

ساختمان «اُرسی‌خانه»، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه در سال ٢٠١٧

ساختمان «اُرسی‌خانه»، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه در سال ٢٠١٧

شنبه 07 بهمن 1396 0 نظر

ساختمان «اُرسی‌خانه»، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه در سال ٢٠١٧ در کشور امارات متحده عربی شد. این ساختمان؛  اثر استودیوی معماری کیوانی و همکاران است و معماران این پروژه نیما کیوانی و ...

مسابقه طراحی نمای ادراری

مسابقه طراحی نمای ادراری

شنبه 07 بهمن 1396 0 نظر

متریال پنل نورانی CELESTE

متریال پنل نورانی CELESTE

دوشنبه 11 دي 1396 0 نظر

متریال پنل نورانی CELESTE یک بوم شیشه ای یا رزین بوده که می توان نور را به صورت یک خاصیت رسانه ای در آن به کار برد. این محصول به یک نور پس زمینه فعال شده و عمق و کیفیت بی نظیری را ارائه می دهد و در بس...

نمایش انرژی های نو و تکنولوژی های نوین ساختمان در نمایشگاه محیط زیست تهران

نمایش انرژی های نو و تکنولوژی های نوین ساختمان در نمایشگاه محیط زیست تهران

پنجشنبه 05 اسفند 1395 0 نظر

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا از روز جمعه ۶ اسفند ماه به صورت همزمان مجری دو نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های نو، تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی و نمایشگاه نما، سازه و تکنولوژی های نوین ص...

24/7 Help center

روش‌های مختلف پرداخت

برای راحتی و اطمینان شما پردخت مطمئن و امن با استفاده از همه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب و یا پرداخت در محل را فراهم آورده ایم.

24/7 Help center

تحویل سریع

بلوط با ارسال سریع‌ و پرداخت در محل، لذت خریدی متفاوت را برای شما فراهم کرده است تا اسوده و راحت خرید نمایید

24/7 Help center

24/7 خدمات پس از فروش

جهت راحتی شما کارفرمایان و خریدارن در هفت روز هفته به صورت 24 ساعت پاسخگوی شما عزیزان هستیم

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بلوط می باشد.