انواع نمایشگاه ها برحسب نوع فعالیت

انواع نمایشگاه ها برحسب نوع فعالیت

نمایشگاه ها انواع متعددی دارند ، دراین مقاله سعی شده است انواع نمایشگاه ها معرفی و به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد ....

کد : 1175
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 مهر 1394
print
نظرات : 0

  : انواع نمایشگاه ها برحسب نوع فعالیت

 نمایشگاهها برحسب موضوع فعالیت به انواع زیرتقسیم می شوند:

  ۱- نمایشگاه های عمومی بازرگانی یا افقی

دراین نمایشگاه ها برطبق برنامه زمان بندی شده یا ادوار معینی مثلاً سالی یکبار یا هر چند سال یکبارنمایشگاه هایی برای عرضه یا نمایش تولیدات ومحصولات جدید صنعتی، کشاورزی، خانگی واداری یا کالاهای سرمایه ای و مصرفی، درشهر یا منطقه یا کشورخاصی برگزارمی گردد وهدف برگزارکنندگان معمولاً این است که امکانات تولید و قابلیت های فنی واحدهای شرکت کننده درنمایشگاه درسطح وسیعی به آگاهی علاقه مندان رسیده و موجبات تبادل یا صادرات کالا،خدمات وتکنولوژی فراهم آید. نمایشگاه های عمومی بازرگانی ممکن است درسطح ملی، منطقه ای و یا بین المللی برگزارگردد مانند نمایشگاه بین المللی مشارکت دربازسازی ونوسازی افغانستان که باحضورچندین شرکت خارجی وایرانی ونیزبه منظورنشان دادن قابلیت های تولیدی و فنی واحدهای شرکت کننده  درمهرماه  ۱۳۸۱ درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی خراسان برگزار گردید.

 ۲-نمایشگاه های بازرگانی تخصصی یا عمودی

 نمایشگاههای تخصصی ،معمولا ًکالاهای خاصی برای گروه های خاصی یا موضوع مخصوصی مورد توجه است وازاین طریق سعی می شودکه تکنولـوژی یا پیشرفت های فنی جدید به اطلاع علاقمندان برسد.

اهداف برگزاری نمایشگاه های تخصصی  

هرساله درایران چندین نمایشگاه تخصصی درزمینه های مختلف ازجمله پوشاک و نساجی ،سنگ های معدنی وماشین آلات و تجهیزات معدنکاری ،فرش دستبافت، چینی ولوستر وابزارروشنائی و …برگزارمی شود. هریک ازاین نمایشگاه ها ،بخش های ویژه ای ازاقتصاد کشوررا مد نظردارد ،اما اهداف اصلی دربرگزاری نمایشگاه های تخصصی، ارائه توانمندی های صنعتی، انتقال دانش فنی و ارتقاء علوم دانش پژوهان است . ازآنجا که برگزاری نمایشگاه های بین المللی و بازرگانی درگذشته نتوانسته بود خواست متخصصان، پژوهشگران وصنعتگران کشوردررشته های خاص را تامین نمایند، برگزاری نمایشگاه های تخصصی مد نظر قرار گرفت. ازسوی دیگرازدحـام حاکـم برنمایشگاه های تجاری، امکان  برقراری تماس ها و گفتگوهای تخصصی میان صاحب نظران ودست اندرکاران رافراهم نمی ساخت. با این وصف برای ایران اسلامی که مسیرتوسعه اقتصادی و صنعتی شدن را طی می کند، برگزاری نمایشگاه های تخصصی به صورت امـری حسـاس وضروری خود را نشان می دهد. نمایشگاه های تخصصی درهررشته ای مخاطبان خاص خود را به صحنه می کشاند وفضای مساعدی رابرای تبادل اطلاعات فراهم می سازد. این مزیتی است که فقط در نمایشگاه های تخصصی وجود دارد. نمایشگاه های تخصصی که تاکنون برگزارشده ،نتوانسته است به طور کامل به این اهداف سازنده دست پیدا کند .بررسی علت این امر می تواند برگزارکنندگان وشرکت کنندگان درنمایشگاه های تخصصی را به سوی برگزاری نمایشگاه های پرثمروشایسته تر هدایت کند.

 ۳ –نمایشگاه های اختصاصی

دراین نمایشگاه ها، محصولات وتولیدات یک کشوردرکشوردیگربه نمایش گذارده می شود. این نمایشگاه ها می تواند درافزایش میزان صادرات ومعرفی توانمندی های کشورها به ملل دیگرنقش مهمی ایفا نماید. چنانچه شرکت ها به صورت گروهی و در قالب اتحادیه ها و یا با حمایت اتاق های بازرگانی دراین گونه نمایشگاه ها شرکت نمایند، برخی ازهزینه های ایشان کاهش خواهد یافت.  بسیارضروری است که پیش ازشرکت درنمایشگاه های خارج ازکشور،شرکت کنندگان بررسی های دقیقی درمورد کشورمقصد به ویژه وضعیت اقتصادی، واردات وصادرات، قوانین گمرکی وحقوقی و.. .انجام دهند. دررابطه بامثال موردی درخصوص این گونه نمایشگاه ها می توان به نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درشهرکابل درخردادماه سال ۱۳۸۲ ونیزنمایشگاه اختصاصی ایران درشهرکراچی پاکستان درآذرماه ۱۳۸۲ اشاره کرد.  کارشناسان بازرگانی براین باورهستند که برگزاری نمایشگاه های اختصاصی چنانچه با مطالعه کافی صورت بگیرد، از شیوه های بسیارموثربرای استمرار ارائه کالاهای غیرنفتی وتوسعه صادرات است. درجریان برگزاری نمایشگاه های بین المللی وتخصصی درکشورهای مختلف،شمـار بسیاری از واحدهای تولیدی مشابـه شرکت کردند که به رقابت تنگاتنگ بایکدیگرمی پردازند. دریک مجموعه عظیم ازکالاهای همگون با وجود ضعف کارهای تبلیغاتی، نمود کالاهای غیرنفتی کشور دشوارتراست، درحالی که درنمایشگاه های اختصاصی، این مشکل کمتروجود دارد و لذا این امراز مزایای برگزاری نمایشگاه های اختصاصی درخارج ازکشورمی باشد.

 ۴- اکسپوها یا نمایشگاه های غیربازرگانی

 نمایشگاه اکسپو بیشتر جنبه نمایشـی دارد. دراین نمایشگـاه هامعمولاً آخرین فنـاوری ها به نمایش گذاشته می شود تا درآینده درخدمت تجارت قرارگیرد. درایران چنین نمایشگاهی سابقه ندارد.

 ۵-نمایشگاه فروش یاعرضه مستقیم کالا

 این نوع نمایشگاه معمولاً برای رفع نواقص سیستم توزیع کشور و حمایت از مصرف کنندگان تشکیل می گردد که نسبت به انواع دیگر نمایشگاه ها از اهمیت کمتری برخورداراست. این نوع نمایشگاه ها که درسال های اخیردرایران مقبولیت یافته اند، درحقیقت نمایشگاه نیستند. بلکه مکانیسمی برای تعادل عرضه و تقاضا یا روشی برای شکستن قیمت یا محلی برای جبران نارسایی درسیستم توزیع هستند مانند نمایشگاه هایی که به مناسبت های مختلف برای فروش سریع کالا،خالی کردن انبارها یا مبارزه با گرانفروشی ایجاد می شوند.

 ۶- نمایشگاه های مجازی

امروزه درعصرپرشتاب فناوری و تکنولوژی و در دنیایی که صحبت ازاقتصاد ، دانایی و صرفه جویی در هزینه و زمان می باشد همگام شدن با پیشرفت های دیگرکشورها امری لازم و ضروری می باشد. نمایشگاه های مجازی یکی ازدستاوردهای نوین محققان و اندیشمندان امروزی می باشد که سعی براین دارند تا با حداقل هزینه و کمترین زمان رابطه ای هم زمان میان فروشنده وخریداربرقرارنمایند. نمایشگاه های مجازی ایده های است که برخی سازمان ها مانند سازمان بازرگانی ژاپن سعی دراجرای کاربردی آن دارند. ازامتیازاتی که دررابطه با این گونه نمایشگاه ها می توان برشمرد به کاهش هزینه وصرف زمان در بازدید از نمایشگاهی خاصی می توان اشاره نمود. دراین حالت بازدید کننده در محل اقامت خود می تواند از نمایشگاهی که کیلومترها دورترازمحل، سکونت او بر پاشده بازدید کند، به تک تک غرفه ها سربزند و به صورت آنلاین online با صاحبان غرفه ها chat نمایند و نیزدر خواست کاتالوگ نمایند.

 ۷- سیستم نمایشگاه بین المللی ماهوارهای

سیستم نمایشگاه های بین المللی ماهوارهای، روش تازه ای است که با استفاده ازآن تمامی اعضای اتحادیه نمایشگاه های جهانی می توانند درخانه های خود درجریان کم وکیف برگزاری نمایشگاه های بین المللی قراربگیرند. دراین سیستم ماهواره ای مخصوص نمایشگاه ها در مداریا مدارهای تعیین شده ازقبل قرارمی گیرند و جزئیات نمایشگاه ها را به نقاط مختلف دنیا مخابره می کنند. طراح سیستم چنین پیش بینی کرده که نمایشگاه های بین المللی تجاری باتشکیل مجمعی مطرح شده و با سرمایه گذاری جمعی راه اندازی می شود. نمایشگاه های بین المللی مهم می توانند با عضویت در(اتحادیه نمایشگاه های جهانی ) و پرداخت حق السهم خود، درزمان برگزاری نمایشگاه، جزئیات آن را از طریق سیستم ماهواره ای به تمام نقاط جهان ارسال کنند. ازسوی دیگر شرکت هایی که بخواهند از این سیستم بهره مند گردند، به عضویت آن درمی آیند و سهم الشرکه خود را پرداخت می کنند. باجمع آوری سرمایه اولیه، هزینه اجرای پروژه نمایشگاه های بین المللی ماهوارهای تامین می شود. عقد قرارداد اجرای پروژه باشخصیت های حقیقی وحقوقی وپس ازتامین منابع سرمایه گذاری، میسرمی گردد و قابل اجراخواهد بود. سازمان های فضایی قدرت درمدار قراردادن یک یاچند ماهواره درنقاط موردنظررادارند و می توانند به سهولت اینکار را انجام دهند و فرستنده ها را بنا به درخواست اتحادیه درنقاط مورد نظر کار گذارند مانند تمام ماهواره های مخابراتی،امواج ارسالی ازیک نقطه به نقطه دیگرمخابره می شود و گیرنده زمینی برنامه نمایشگاه ها را پخش می کند. این برنامه از طریق سیستم کابلی برای متقاضیان پخش می شود. این طرح که به نظر بسیاری ازکارشناسان قابل اجرا می باشد و درقرن آینده اجرا خواهد شد، تحولـی عظیم دردنیای نمایشگاه های بین المللـی به وجود می آورد.

 ارسال نظرات

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:

  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
مسابقه طراحی معماری 2018

مسابقه طراحی معماری 2018

دوشنبه 04 تير 1397 0 نظر

برندگان طراحی آسمانخراش مسابقه ایولو 2018

برندگان طراحی آسمانخراش مسابقه ایولو 2018

چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 0 نظر

مجله معماری ایولو (eVolo) طبق برنامه مسابقات هر ساله خود لیستی از برندگان طراحی آسمان خراش را معرفی نموده است. در حالی که این رقابت سیزدهمین سال برگزاری خود را سپری می کند چشم انداز بی نظیری از طراحی ...

تهران؛ مهمان ویژه‌ نمایشگاه جهانی دانشکده‌ معماری ملبورن

تهران؛ مهمان ویژه‌ نمایشگاه جهانی دانشکده‌ معماری ملبورن

سه شنبه 21 فروردين 1397 0 نظر

تهران؛ مهمان ویژه‌ نمایشگاه جهانی دانشکده‌ معماری ملبورن: نمایشگاه جهانی پروژه‌های معماری و شهرسازی دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه ملبورن استرالیا (GAP) Global Architecture Profiling در تاریخ ۲۸...

رتبه 54 ایران در بین 97 کشور برتر جایزه A Design

رتبه 54 ایران در بین 97 کشور برتر جایزه A Design

يکشنبه 27 اسفند 1396 0 نظر

مسابقات معماری A Design Award پایان هر سال 97 کشور را که بهترین فعالیت را در حوزه طراحی، هنر و معماری داشته اند را معرفی می کند. در این رتبه بندی ایالات متحده بار دیگر رتبه اول را در زمینه طراحی بین 9...

فراخوان مسابقه 24H، مسابقه ای فراتر از خلاقیت

فراخوان مسابقه 24H، مسابقه ای فراتر از خلاقیت

دوشنبه 14 اسفند 1396 0 نظر

موضوع: مسابقه 24 ساعته - دوره ی 23- bigData نوع مطلب: اعلامیه مسابقه (ایده ها) برگزارکننده: Ideasforward آخرین مهلت ثبت نام: 18 فروردین (7 آوریل) 11:49 قبل از ظهر (London GMT + 0:00) آخرین مهلت ارسال...

پروژه های خود را در جایزه فستیوال معماری 2018 ثبت کنید

پروژه های خود را در جایزه فستیوال معماری 2018 ثبت کنید

سه شنبه 08 اسفند 1396 0 نظر

وقت آن است که زمان بندی طراحی و اجرای پروژه های خود را آغاز کنید. جشنواره بین المللی معماری (World Architecture Festival Awards) در 11 سالگی خود به سر می برد و این بار توسط مسئولین آمستردام را به عنوا...

ساختمان «اُرسی‌خانه»، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه در سال ٢٠١٧

ساختمان «اُرسی‌خانه»، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه در سال ٢٠١٧

شنبه 07 بهمن 1396 0 نظر

ساختمان «اُرسی‌خانه»، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه در سال ٢٠١٧ در کشور امارات متحده عربی شد. این ساختمان؛  اثر استودیوی معماری کیوانی و همکاران است و معماران این پروژه نیما کیوانی و ...

مسابقه طراحی نمای ادراری

مسابقه طراحی نمای ادراری

شنبه 07 بهمن 1396 0 نظر

متریال پنل نورانی CELESTE

متریال پنل نورانی CELESTE

دوشنبه 11 دي 1396 0 نظر

متریال پنل نورانی CELESTE یک بوم شیشه ای یا رزین بوده که می توان نور را به صورت یک خاصیت رسانه ای در آن به کار برد. این محصول به یک نور پس زمینه فعال شده و عمق و کیفیت بی نظیری را ارائه می دهد و در بس...

نمایش انرژی های نو و تکنولوژی های نوین ساختمان در نمایشگاه محیط زیست تهران

نمایش انرژی های نو و تکنولوژی های نوین ساختمان در نمایشگاه محیط زیست تهران

پنجشنبه 05 اسفند 1395 0 نظر

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا از روز جمعه ۶ اسفند ماه به صورت همزمان مجری دو نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های نو، تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی و نمایشگاه نما، سازه و تکنولوژی های نوین ص...

24/7 Help center

روش‌های مختلف پرداخت

برای راحتی و اطمینان شما پردخت مطمئن و امن با استفاده از همه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب و یا پرداخت در محل را فراهم آورده ایم.

24/7 Help center

تحویل سریع

بلوط با ارسال سریع‌ و پرداخت در محل، لذت خریدی متفاوت را برای شما فراهم کرده است تا اسوده و راحت خرید نمایید

24/7 Help center

24/7 خدمات پس از فروش

جهت راحتی شما کارفرمایان و خریدارن در هفت روز هفته به صورت 24 ساعت پاسخگوی شما عزیزان هستیم

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بلوط می باشد.